Yönetmelik


16 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28294
YÖNETMELİK
Namık Kemal Üniversitesinden:
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Namık Kemal Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Namık Kemal Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim: Üniversite bünyesinde yer alan akademik ve idari birimleri,
b) Merkez: Namık Kemal Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Merkez Danışma Kurulu: Namık Kemal Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,
ç) Merkez Müdürü: Namık Kemal Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
d) Merkez Yönetim Kurulu: Namık Kemal Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
e) Rektör: Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: Namık Kemal Üniversitesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili her alanda, özellikle ekonomik sorunlar, kooperatifçilik, kadın istihdamı ve girişimcilik konularında bilimsel inceleme, araştırma, toplantı, yayın, konferans, kültürel projeler ve eğitim çalışmaları yapmak, mevcut sorunları çözüm önerileri ile ortaya koymak ve bunların uygulanmasını sağlayarak ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak,
b) Kadın konularına yönelik olarak yurt içinde ve yurt dışında bilimsel ve uygulamalı araştırma, inceleme ve proje yapmak, yapılmakta olan çalışmalara katılmak ve desteklemek,
c) Atatürk ilke ve inkılâpları ile kazanılmış hakları ve kadınların çağdaş toplum bireyi olmasını temel alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek,
ç) Kadınların insan hakları ilkelerine uygun olarak haklarını korumak, yaygınlaştırmak, geliştirmek ve bu alanda ülke çapında eğitimini sağlayacak imkânları araştırmak,
d) Lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerinin Merkezin amacına uygun düşen konulardaki eğitim ve öğretim faaliyetlerini desteklemek, toplumsal sorunların çözülmesine katkısı olacak uygulamalı çalışmalara imkân sağlamak,
e) Kadınlarla ilgili programlar oluşturmak, ulusal kalkınmaya etkin bir biçimde katılamamış olan kırsal kesimdeki kadınlar ve kız çocukları için özel eğitim programları ve seminerler vermek, sertifikalı eğitim programları düzenlemek,
f) Merkezin amaçları doğrultusunda görsel, yazılı ve bilişim teknolojilerini kullanarak yayın yapmak,
g) Kadın sorunları konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak,
ğ) Kadın sorunları konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak,
h) Merkezin eğitim, araştırma, etüt, proje ve yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek için çalışmalarda bulunmak,
ı) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek olan eğitim, yayın, araştırma, etüt ve proje faaliyetleri ile ilgili olarak yerli ve yabancı resmi ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
i) Kadın sorunlarıyla ilgili bütün kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve talepleri yönünde inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak,
j) Kadın sorunlarını geniş kitlelere duyurmak, toplumsal duyarlılığı arttırmak ve bu alanda kamuoyu oluşturulmasına katkı sağlamak,
k) Kadın sağlığı ve aile planlaması konularında halkın ve bu konuda çalışanların bilgi ve beceri düzeylerinin arttırılmasına yönelik seminer, uygulamalı kurslar, halk eğitim seminerleri düzenlemek, orta ve yüksek öğretim öğrencilerini bu konularda eğitmek,
l) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere çalışma grupları oluşturmak ve desteklemek,
m) Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik etik kurallar içerisinde araştırma projelerini desteklemek ve uygulamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 6
– (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü ve yardımcıları,
b) Merkez Yönetim Kurulu,
c) Merkez Danışma Kurulu.
Merkez Müdürü
MADDE 7
– (1) Merkez Müdürü, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü; Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.
(2) Merkez Müdürü geçici olarak görevden ayrıldığında yardımcısı ona vekâlet eder. Yardımcısı yoksa veya mazeretli ise Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil bırakır. Merkez Müdürünün altı aydan uzun süreli Üniversite dışında görevlendirilmesi halinde yerine yenisi görevlendirilir.
Merkez müdürünün görevleri
MADDE 8
– (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak,
c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantı gündemlerini belirlemek,
ç) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak,
d) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Rektöre sunmak.
Müdür yardımcıları
MADDE 9
– (1) Merkez Müdürü, Üniversite öğretim elemanları arasından iki öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Merkez Müdürünün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
Merkez yönetim kurulu
MADDE 10
– (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve yardımcıları ile birlikte yedi kişiden oluşur. Merkez Müdürü ve Merkez Müdür yardımcıları, Merkez Yönetim Kurulunun doğal üyeleridir. Merkez Yönetim Kurulunun diğer üyeleri, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından akademik birimlerin temsiline de özen gösterilerek Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan boşalan bir üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre için yeni görevlendirme yapılır.
(2) Yönetim Kurulu yılda en az dört kez olağan olarak toplanır, gerektiğinde olağanüstü olarak da Müdür tarafından toplantıya çağrılabilir.
Merkez yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11
– (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarını düzenlemek ve Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili kararlar almak,
b) Merkezin çalışma programını ve faaliyet raporunu hazırlamak ve Rektöre sunmak,
c) Merkezin bütçesini yapmak, personel ve diğer ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,
ç) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,
d) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.
Merkez danışma kurulu
MADDE 12
– (1) Merkez Müdürü ve Merkez müdür yardımcıları, Merkez Danışma Kurulunun tabii üyeleridir. Merkez Danışma Kurulu kadın sorunlarıyla ilgili araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan, sahip olduğu birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek, Üniversite içindeki ve dışındaki kişilerden oluşmak üzere, Merkezden yararlanan akademik kuruluşların eşit temsil edilmesine özen gösterilerek, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üyeden oluşur. Merkez Danışma Kurulu, Rektör ya da görevlendireceği bir Rektör yardımcısının başkanlığında yılda en az bir kez toplanır.
Merkez danışma kurulunun görevleri
MADDE 13
– (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin tüm faaliyet alanları ile ilgili öneriler hazırlamak,
b) Müdür tarafından önerilen gündemdeki konularla ilgili görüş bildirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 14
– (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15
– (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16
– (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17
– (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.