Amaçlar

 • Atatürk ilke ve devrimleri ile kazanılmış hakları ve kadınların çağdaş toplum bireyi olmasını temel alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde panel, kurslar, seminer, konferans, kongre, sempozyum vb faaliyetler düzenlemek,
 • Kadın konularına yönelik olarak yurt içinde ve yurt dışında kadınlar ile ilgili bilimsel ve uygulamalı araştırma, inceleme ve proje yapmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek,
 • Kadınların, çağdaş ve insan hakları ilkelerine uygun olarak haklarının korunması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve bu alanda ülke çapında eğitimini sağlayacak olanakları araştırmak,
 • Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunlarıyla ilgili ders ve seminerler verilmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek,
 • Lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerinin Merkezin amacına uygun düşen konulardaki eğitim ve öğretim faaliyetlerini desteklemek, toplumsal sorunların çözülmesine katkısı olacak uygulamalı çalışmalara olanak sağlamak,
 • Kadınlara her alandaki haklarına ve olanaklarına ilişkin bilgi vermek üzere programlar oluşturmak,
 • Ulusal kalkınmaya etkin bir biçimde katılamamış olan kadınlar ve kız çocukları için özel eğitim programları ve seminerleri açmak,
 • Merkezin Amaçları doğrultusunda görsel, yazılı ve bilişim teknolojilerini kullanarak yayın yapmak,
 • Kadın sorunları konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak,
 • Kadın sorunları konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak,
 • Kadın sorunlarıyla ilgili bütün kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve talepleri yönünde inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek ve veri sağlamak,
 • Kadın sorunlarını geniş kitlelere duyurmak, toplumsal duyarlılığı artırmak ve bu alanda kamuoyu oluşturulmasına katkı sağlamak,
 • Kadın sorunlarına yönelik merkez bünyesinde yapılacak araştırmalar sırasında etik ilkelere uygunluğu sağlamak,
 • Kadın sağlığının aile planlaması konularında halkın ve bu konuda çalışanlarının bilgi ve beceri düzeylerinin arttırılmasına yönelik seminer, uygulamalı kurslar, halk eğitim seminerleri düzenlemek, orta ve yüksek öğretim öğrencilerini bu konularda eğitmek,
 • Kadın sorunlarını evrensel ve yerel düzeyde akademik ve bilimsel açıdan incelemek, araştırmalar yapmak,
 • Kadınların çağdaş insan hakları ilkelerine uygun olarak haklarının korunması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi için akılcı çözümler üretmek,
 • Kadın konusundaki mevcut sorunları çözüm önerileri ile ortaya koymak ve bunların uygulanmasını sağlayarak ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak,
 • Kadın sorunlarına yönelik, akademik çalışmaların üniversitemiz bünyesinde daha geniş bir tabana yayılmasını ve farklı akademik disiplinler ile buralarda çalışan akademisyenler arasında işbirliğinin arttırılmasını sağlamak,
 • Özel ve kamusal alanda kadınların istihdam edildiği her meslek dalında toplumsal cinsiyet eşitliği konularının eğitimini ve savunuculuğunu yaparak bunların uygulama alanına etkili bir biçimde dahil edilmesini sağlamak,
 • Meslek örgütleri işbirliğinde işyerlerinde hizmet içi uygulamalı eğitim yapmak,
 • İstihdam olanağı bulamamış kadınlara istihdam sağlayıcı uygulamalı kurs ve sertifika programların hazırlamaktır.